Sologan
Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam

Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (Quyết định thành lập số 934/QD-BNV ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ nộ vụ về việc phê duyệt điều lệ (sửa đổi) của hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam).


Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM

Hội nghị "Triển khai hoạt động phổ cập bơi lội học đường" dành cho học sinh Tiểu học TP.HCM diễn ra năm 2013.


Liên đoàn Thể thao Dưới nước TP HCM Liên đoàn Thể thao Dưới nước TP HCM

Liên đoàn Thể thao Dưới nước TP HCM