Sologan
Trích Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 Trích Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020

Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 được phể duyệt bởi quyết định số 2198/QĐ-TTg của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ngày 3/12/2010.