Sologan

Thời lượng và học phí

13/08/2014, 11:55:28 AM Thời lượng và học phí

Mỗi học sinh được xuống bể không ít hơn 4 tiết học/tháng

- Trong mỗi tiết học 45 phút, 50% thời lượng dùng để khởi động và học lý thuyết, 50% thời lượng còn lại là thực hành

- Học phí cho năm học 2015: 23.000đ cho học sinh miền Bắc và Bắc trung bộ, 20.000đ cho học sinh miền Nam và Nam trung bộ