Sologan

Thời lượng và học phí

Mỗi trẻ được xuống bể không ít hơn 4 tiết học/tháng
- Trong mỗi tiết học 45 phút, 100% thời lượng là vui chơi
- Học phí cho năm học 2016: 23.000đ cho học sinh miền Bắc và Bắc trung bộ, 20.000đ cho học sinh miền Nam và Nam trung bộ